Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przy pomocy monitoringu wizyjnego, którym objęty jest teren części wspólnej budynku przy ul. Marcelińskiej 62 w Poznaniu, jest Wspólnota Mieszkaniowa Dwór Marcelin, ul. Marcelińska 62, 60-354 Poznań, posiadająca numer REGON: 301569075 oraz NIP: 7792383657 (dalej: „Administrator”).

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zbieranych przy pomocy monitoringu wizyjnego oraz praw przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą mailową, pod adresem:
odo@dwor-marcelin.pl lub pocztą tradycyjną, wysyłając zapytania na adres: ul. Głogowska nr 108/3, 60-734 Poznań (Duet Nieruchomości Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Teresa Nowakowska).

Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.


W jaki sposób zorganizowana jest sieć monitoringu?

Monitoring wizyjny na terenie części wspólnej budynku położonego przy ul. Marcelińskiej 62 w Poznaniu (60-354), (dalej „Budynek”) prowadzony jest przy pomocy kamer umiejscowionych w Budynku. Monitoring obejmuje wybrane obszary poszczególnych klatek schodowych Budynku, hali garażowej i wejścia do piwnicy. Administrator oznaczył obszar monitorowany stosownymi znakami graficznymi.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w częściach wspólnych Budynku, w tym ochrony przebywających na terenie Budynku osób oraz mienia należącego do Administratora oraz członków Wspólnoty.
W tym przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

  • podmiotom zajmującym się administrowaniem monitoringiem wizyjnym,
  • podmiotom zajmującym się obsługą i konserwacją systemu monitoringu,
  • podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych

– na podstawie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania;  

  • osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań – na przykład poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery,
  • instytucjom państwowym oraz organom ścigania – w przypadkach, w których tego rodzaju obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Nagrania obrazu przechowywane są przez okres nieprzekraczający 14 dni. Okres przechowywania nagrań może zostać wydłużony w przypadku, gdy okaże się to niezbędne – na przykład ze względu na konieczność prowadzenia w oparciu o nagrania postępowania sądowego. Przetwarzanie danych może zakończyć się przed upływem wskazanego wyżej okresu w przypadku wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako Administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację przysługujących osobom fizycznym na gruncie RODO praw, tj. prawa dostępu do danych i ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

  • w odniesieniu do prawa dostępu do danych – jedynie w uzasadnionych przypadkach;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeśli Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu.

W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu każdorazowo analizować będziemy, czy w zaistniałych okolicznościach powinien być on uznany za uzasadniony.

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach wskazanych powyżej nie są przekazywane do państw trzecich.

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.